Начало » РИК

РИК

02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Велико Търново информира, че е определен следният график за предаване на СИК на територията на Избирателен район 04 Велико Търново, на избирателни кутии, на избирателни списъци, кочани с бюлетини, печати и останалите изборни книжа и материали, необходими за произвеждането на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

- Община Велико Търново, 04.10.2014г.- начало на предаване на материалите - 9.00 часа, представител на РИК- Десислава Стефанова Йонкова и Ирена Петкова Стасинопулу;
- Община Павликени- 04.10.2014г. начало на предаване на материалите -14.30 часа , представители на РИК - Николина Красимирова Митева и Христо Здравков Данев;
- Община Сухиндол- 04.10.2014г. начало на предаване на материалите - 15.30 часа, представители на РИК - Николина Красимирова Митева и Христо Здравков Данев;
- Община Полски Тръмбеш- 04.10.2014г., начало на предаване на материалите - 13.00 часа, представители на РИК -Красимира Илиева Петрова;
- Община Свищов- 04.10.2014г., начало на предаване на материалите - 13.00 часа, представители на РИК- Йордан Георгиев Петров;
- Община Лясковец - 04.10.2014г., начало на предаване на материалите - 10.00 часа, представители на РИК - Цветомира Райнова Йорданова - Атанасова;
- Община Златарица- 04.10.2014г., начало на предаване на материалите - 14.30 часа, представители на РИК -Милен Христов Павлов и Людмила Йорданова Николова - Кернова;
- Община Елена- 04.10.2014г., начало на предаване на материалите - 14.00 часа, представители на РИК - Милен Христов Павлов и Людмила Йорданова Николова - Кернова;
- Община Стражица - 04.10.2014г., начало на предаване на материалите - 12.00 часа, представители на РИК- Деница Петрова Цветанова и Николай Красимиров Илиев;
- Община Горна Оряховица- 04.10.2014г., начало на предаване на материалите - 14.30 часа, представители на РИК- Деница Петрова Цветанова и Николай Красимиров Илиев.

 
19.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Велико Търново уведомява, че на основание Решение 75 / 19.09.2014 г. ще проведе обучение на секционните избирателни комисии на територията на Великотърновски избирателен район по следния график:

-  Община Свищов- 24.09.2014г., начало на обучението - 13.00 часа, представители на РИК- Цветомира Райнова Йорданова-Атанасова и Йордан Георгиев Петров;

- Община Павликени - 25.09.2014г. начало на обучението-10.30 часа , представители на РИК  - Николина Красимирова Митева и Христо Здравков Данев;

- Община Сухиндол - 25.09.2014г. начало на обучението - 14.00 часа, представители на РИК - Николина Красимирова Митева и Христо Здравков Данев;

- Община Полски Тръмбеш - 25.09.2014г., начало на обучението - 10.00 часа, представители на РИК - Красимира Илиева Петрова и Спас Ивайлов Спасов;

-  Община Лясковец - 25.09.2014г., начало на обучението - 14.00 часа, представители на РИК- Красимира Илиева Петрова и Спас Ивайлов Спасов;

- Община Златарица - 25.09.2014г., начало на обучението - 10.00 часа, представители на РИК - Милен Христов Павлов и Людмила Йорданова Николова - Кернова;

- Община Елена - 25.09.2014г., начало на обучението - 14.00 часа, представители на РИК - Милен Христов Павлов и Людмила Йорданова Николова - Кернова;

- Община Стражица - 25.09.2014г., начало на обучението - 10.00 часа, представители на РИК- Деница Петрова Цветанова и Николай Красимиров Илиев;

- Община Велико Търново - 29.09.2014г. начало на обучението- 10,00 часа и 16,30 часа, представители на РИК-  Десислава Стефанова Йонкова и Ирена Петкова Стасинопулу ;

- Община Горна Оряховица - 30.09.2014г., начало на обучението - 17.30 часа, представители на РИК-Деница Петрова Цветанова и Николай Красимиров Илиев.
16.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Вeлико Търново уведомява всички партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г., че могат да имат свои упълномощени представители.

В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител от всяка партия/ коалиция. Представителят на партията, коалицията и инициативният комитет се легитимира с пълномощно от представляващия съответната партия или коалиция или от упълномощено от него лице.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите (Таблица - Списък на представителите ).

Списъкът  се предава в РИК - В. Търново до изборния ден - 4 октомври 2014 г. от представляващия партията или представляващите коалицията лица или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

До изборния ден всяка партия или коалиция може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия или коалиция или от упълномощено от него лице. В РИК следва да се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

За повече информация - Решение № 717-НС/15.08.2014г. на ЦИК

Таблица - Списък на представителите
11.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК - В. Търново уведомява всички партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г., че застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа ), подадено до 3 октомври 2014 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък по образец(Приложение № 39-НС от изборните книжа ) на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат (Таблица Приложение_No 1 - Списък на застъпници ).
Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Регистрираният заместващ застъпник заменя застъпник, който не може да упражнява правата си или когато е направено предложение за замяна от партия, коалиция или инициативен комитет до изборния ден.
Заместващите застъпници се регистрират в съответната РИК чрез предложение по образец (Приложение № 41-НС от изборните книжа ), подадено до изборния ден - 4 октомври 2014 г. на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат (Таблица Приложение_No 2 - Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници ).
За повече информация - Решение № 716-НС/15.08.2014г. на ЦИК
11.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия - Велико Търново информира, че:

на 14 септември 2014 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава в писмена форма по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по постоянен адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

на 20 септември 2014 г. изтича срокът, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на съответната община, кметство или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

на 20 септември 2014г. изтича срокът, в който общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите

 
27.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Решение №23/19.08.2014г. на Районна избирателна комисия Велико Търново и Решение №771-НС от 22.08.2014г. на ЦИК София, комисията уведомява заинтересованите лица, че кандидатските листи следва да се предават в РИК и на технически носител в електронен вид в EXCEL формат, по публикуваната на настоящата eлектронна страница таблица образец.


Приложение: Таблица Excel за изтегляне.
26.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с крайния срок за регистрация на кандидатски листи - 02.09.2014 г. РИК уведомява заинтересованите лица, че ще работи на 30.08 и 31.08.2014 г. (събота и неделя) от 09.30 до 16.00 часа.Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол